Fumetti

Kimetsu no Kaiba

Campus Kimetsu n.3

Star Comics

Autore: Koyoharu Kotouge (opera originale) Natsuki Hokami

Volume di 192 ppg

Formato: 11,5x17,5 cm

Prezzo: 5,90 €