Gadget

Tokyo Revengers

Chokorin Mascot Series Volume 1

Megahouse

Set di gashapon ispirati ai personaggi di Tokyo Revengers;


Altezza: 5 cm circa

 6 personaggi:

- Takemichi Hanagaki

- Manjiro Sano

- Ken Ryuguji

- Keisuke Baji

- Chifuyu Matsuno

- Takashi Mitsuya

Prezzo: 9,90 €