Fumetti

Shin Takahashi

Tom Sawyer

JPop

Autore: Shin Takahashi

Volume di 370 pagine

Formato: 15 x 21 cm

Con sovracopertina

Prezzo: 12,00 €